IZABERITE DESTINACIJU

TOSKANA
NOVA GODINA 2017.

159€

Toskana


6 DANA / 3 NOĆI– AUTOBUSOM

TOSKANA

Sa uključenim posetama FIRENCI i BOLONJI

Fakultativno SIJENA-SAN ĐIMINJANO –PIZA – LUKA

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Firenze

Paket aranžman: prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Firenze  

 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U  € PO OSOBI: 

POLASCI Hotel MARGHERITA 3***
29. Decembar 2016. 159 €

PROGRAM PUTOVANJA

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 23.09.2016.

1.DAN putovanja ( 29.12.Četvrtak): BEOGRAD – MONTEKATINI TERMESastanak grupe u 18.30 časova na autobuskoj stanici LASTA (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice). Predvidjeno vreme polaska sa lastinog DOLAZNOG PERONA u 19.00 časova. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja


2.DAN (30.12.Petak ): BOLONJA – MONTEKATINI TERME Dolazak u Bolonju-jedan od najzanimljivijih i najlepših gradova, grad kolonada, veličanstvenih palata, duge akademske tradicije.Panoramski obilazak:Trg Maggiore,fontana Nettuno,bazilika San Petronio,tornjevi Asineli i Garizenda…Slobodno vreme za individualne aktivnosti, oko 13 časova predviđen polazak za Montecatini Terme. Dolazak u Montecatini Terme i smeštaj u hotel posle 15 časova(po hotelskim pravilima). Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. NOĆENJE.


3. DAN (31.12.Subota): MONTEKATINI TERME – FIRENCA – MONTEKATINI TERME DORUČAK. Celodnevni izlet za Firencu. Razgledanje grada-pešačka tura: Palazzo Medici, Santa Maria del Fiore, Duomo e Battisterio, Basilica della Santissima Annunziata, Basilica Santa Croce, Casa di Dante, Biblioteca Nazionale, Ponte Vecchio…) Slobodno vreme u gradu umetnosti,za individualne aktivnosti. Povratak u Montekatini terme u popodnevnim časovima. Mogucnost fakultativnog prevoza do centra Firence u 21.00 i organizovani povratak u 01.00 h. Individualni doček Nove Godine. SREĆNA NOVA GODINA! NOĆENJE.


4.DAN ( 01 .01.Nedelja): MONTEKATINI TERME – SIENA – SAN ĐIMINJANO – MONTEKATINI TERME DORUČAK. Celodnevni fakultativni obilazak Toskane Siena, rodno mesto Svete Katarine – San Domenico,Casa di Santa Caterina,Piazza del Campo Duomo e Battisterio…nestvarni San Gimignano – poznat po brojnim srednjevekovnim tornjevima.Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama ovog prelepog gradića smeštenog u pokrajini Chianti – poznatoj po istoimenom vinu. Povratak u Montecatini Terme u večernjim satima. NOĆENJE.


5. DAN (02.01.Ponedeljak): MONTEKATINI TERME – PIZA – LUKA – MONTEKATINI TERME Doručak. Odjava iz hotela.Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju oko 16 časova,a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet Piza I Luka. Piza – jedna od glavnih luka renesansnog doba I glavna suparnica Đenovi za prevlast nad Ligurijskim morem: Duomo,Torre Pendente,Piazza dei Miracoli. Nastavak vožnje ka Luki-jednom od najlepših gradova Toskane: Piazza dell Anfiteatro, Piazza Napoleone, Duomo di San Martino, rodna kuća Đakomo Pučinija…Slobodno vreme. Povratak u Montecatini Terme po ostatak grupe i polazak za Srbiju oko 16 časova. Noćna vožnja preko Slovenije I Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora I carinskih formalnosti…


6. DAN putovanja (03.01.Utorak): BEOGRAD Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 06.00h ujutru (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours ili 60 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 4 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Montecatini Termama, obilaske prema programu putovanja,usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,troškove organizacije putovanja. Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), оbaveznu gradsku komunalnu taksu – za hotel sa 4* iznosi 2€ dnevno po osobi, a za hotele sa 3* iznosi 1 € dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner San Marino Viaggi e Vacanze – Via 3 Settembre,99 (Admiral Point Center) – Repubblica di San Marino

OSIGURANJE


Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovića 134,Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) .

NAPOMENE

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava naročito dečijih.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

CENE FAKULTATIVE

prevoz za Firencu (31.12.) 15 €, Izlet za Sienu i San Gimignano 25 €, Izlet za Pisu i Luku -25 €. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqua osiguranja
Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika,
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS. Ovlasceni agent Silva travel.

UPIT ZA REZERVACIJU